قدر نان داند آن فقیر که نمی داند چگونه نویسند پنیر

نه آن شیخ غنی که همی در سفر است و همی در عیش و نیش

همی در عجبم از خلقت این روزگار با انصاف

که اینگونه اند این دو :

” یکی جیب به دست و یکی دست به جیب!!!


جملات زیبا