این اشخاص ، دلقک نیستند !

متخصصین درجه یک پزشکی هستند که به خاطر تقویت روحیه بیماران

مخصوصا کودکان بیمار، بدین شکل ، آنها را ویزیت می کنند.

بر اساس آمار ، با استفاده از این روش زمان بهبودی بیماران ، تقریبا به

نصف کاهش پیدا می کند !!!

جملات زیبا