زیبایی دختران را تا نیمه ی راه می برد . کافی است از آن درست استفاده نکنند تا مثل روسپی ها با آن ها رفتار شود.

شبانه ها - کازوئو ایشی گورو

جملات زیبا