دوست داشتن یه چیزه و تحمل كردن چیز دیگه.

آدم بعضی ها را دوست داره اما نمی تونه تحمل كنه ..

. بعضی ها را هم می تونه خوب تحمل كنه

، بدون اینكه دوستشون داشته باشه.


--------------

لاله برافروخت - اسماعیل فصیح