کســی را دیــدم کــه در کودکی اش ،

شانــه لا بـه لای مـو هایـش گـیر نمــی کرد،

کســــــــی کــــه

آرزو داشـــــــت

بــالای چشمَــش ابـــرو باشــــد،

کســـی کــه کودکیــش را ،

بـــا چشم چشم دو "ابــرو" آغــــاز نکرد...

جملات زیبا