من و تیر چراغ برق دردمان یکی است:
شب که می شود
سرمان تاریک
دلمان پُرنور
صبح که می شود
سرمان سنگین
دلــمــان خـــامـــوشـــــ.....

--------------------

کیکاووس باکیده


شعر های زیبا