باورهای هر فردی دریچه ذهن اوست .

جملات زیبای من و تو