میخواهند تو ندانی و تمام ترسشان از دانستن توست . . .

جملات زیبای من و تو