دامـبـلــدور: دلــت بــه حـال مـرده هــا نـسـوزه

 نـگــرانِ زنـده هـا بــاش مـخـصـوصـن اونـایی کـه بــی عـشـق زنـدگــی مـی کـنـن .........


2011 Harry Potter and the Deathly Hallows هری پاتر و یادگاران مرگ

دیالوگ های زیبا