سایمون سیلور :ما همیشه سعی می کنیم ، چیزی باشیم که نیستیم....

2012 Red Lights چراغ قرمز

دیالوگ های زیبا