وی: هــنــرمــنــدان هــمــیــشــه دروغ مــیــگـن تــا واقــعــیـت رو بــیــان کــنــن...

 در حــالــی کــه ســیــاســتــمــداران دروغ مــیــگــن

تــا حـــقــیـــقـــت رو پــــنـهان کــنــن....

2005 V for Vendetta وی برای انتقام گیری


دیالوگ های زیبا