ســانـتــیــاگــو:خــُب بـهـتـره بـه چــیـزایـی کـه نـدارم فـکـر نـکـنـم

.بـه جـاش بـه چـیـزهـایــی کـه دارم فـکـر مـی کـنـم...

مـن یـه عـالـمـه امـیـد دارم...بـهـتـره بـه امـیـدم فـکـر کـنـم.!

1990 The Old Man and the Sea پیرمرد و دریا

دیالوگ های زیبا