ما همه رویای همیم....

دیالوگ از فیلم مسافران

دیالوگ های زیبا1370