اگر من حواسم چهار تیکه بود،سه تیکه ش پیش تو بود زیباترین دیالوگ ها از فیلم جرم 1389

دیالوگ های زیبا