زمونه ما را زده خودمون دیگه خودمونو نزنیماز فیلم ستاره میشود 1384


دیالوگ های زیبا