پیـرمـرد :دل واسه ایـنه کــه بگـیره دیگه، اصلا دلی کـه نگیره که دل نیست....از فیلم یک تکه نان 1385دیالوگ های زیبا