پدرم کارگر است؛

به مزرعه می آید

با آخرین ستاره

از آسمان صبح؛

و باز می گردد

با اولین ستاره

در آسمان شب؛

پدرم خورشید است