احترامت واجبه خان دایی!

اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمی آد
کی واسه من قد یه نخود مردونگی رو کرد
تا من واسش یه خروار رو کنم؟!...
این دنیا واسه من همیشه کلک بوده و نامردی.
به هرکی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم