من دل به زیبایی به خوبی می سپارم, دینم این است

من مهربانی را ستایش می کنم, آیینم این است

من رنج ها را با صبوری می پذیرم

من زندگی را دوست دارم

انسان و باران و چمن را می ستایم

انسان و باران و چمن را می سرایم.

در این گذرگاه

بگذار خود را گم کنم در عشق, در عشق

بگذار از این ره بگذرم با دوست, با دوست