تیتر روزنامه صبح : مادری فرزندش را درخواب خفه کرد ،،،
نمیدانم...
دیگر رفیق بی کلک کیست،،،!!