این كه ما همه عمرمان را حرام كنیم كه به دیگران ثابت كنیم ضعیف نیستیم، خودش یك ضعف است

شهریار مندنی پور | هزار و یك سال