بخند !
خنده های تو
ترکیدن شاهوار کوهستان های انار است ...

- شمس لنگرودی -