تاریخ دلیل کافی به دست من داده است ،

این روزگار مال کسی است که بیشتر بکشد.

 همه ی آنها دستخوش حرص آدم کشی هستند و نمی توانند طور دیگری رفتار کنند.

طاعون-آلبر کاموعکس
تیرباران برخی اعضاء حزب توده پس از کودتا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲