دنیا دارای چنین ارزشی نیست که انسان از کسی یا چیزی که دوست دارد روگردان شود...

--------------------
طاعون...آلبر کامو