فریاد از آن کنند که فریاد رس رسد
فریاد را چه سود ، چو فریاد رس نماند ؟

------------
اخوان ثالث