فقرا نمی دانند که تنها دلیل آنها برای زندگی، تمایل ما به تظاهر در برخورداری از فضیلت سخاوت است.

• ژان پل سارتر •


♦ ژان پل سارتر، فیلسوف، اگزیستانسیالیست*، رمان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس و منتقد فرانسوی بود.

* اگزیستانسیالیست : جریانی فلسفی و ادبی است که پایه آن بر آزادی فردی، مسئولیت و نیز نسبیت‌گرایی است. از دیدگاه اگزیستانسیالیستی، هر انسان، وجودی یگانه‌است که خودش روشن کننده سرنوشت خویش است.