ای خیاط ...

اگر می‌توانی رختی به قامتم بدوز كه آستین‌ها،

دست‌ها را، نه دست به سینه كند، نه دست به كمر ...

هزاردستان | علی حاتمی