اگر کسی بتواند همه چیز را بفهمد ، نمی تواند هیچ چیز را داوری کند !

♣ آلـبر کـامو ♣