در نبودت
خودم را می کِشَم به تنهایی
سیاه سفید سرخ

در نبودت رنگها محدودند
چشم مقصر نیست
دل نمی بیند تو را

خاطره ها می آیند
سیاه سفید سرخ

-----------------
مهدی چهرازی
92/06/21