ﺗﻤﺎﻡ مشکل دنیا این است که احمق ها کاملاً بخود یقین دارند در حالیکه دانایان سرشار از شک و تردیدند ...

---------------
ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ ﺭاﺳﻞ