تو فكر یك سقفم l یك سقف رویایی
سقفی برای ما l حتی مقوایی!
توفكر یك سقفم l یك سقف بی روزن
سقفی برای عشق l برای تو با من

سقفی اندازه قلب من وتو
واسه لمس تپش دلواپسی
برای شرم لطیف آینه ها
واسه پیچیدن بوی اطلسی

زیر این سقف، اگه باشه،میپیچه عطر تن تو
لختی پنجره هاشو می پوشونه پیرهن تو
زیر این سقف خوبه عطر خود فراموشی بپاشیم
آخر قصه بخوابیم اول ترانه پاشیم.

 خواننده : فرهاد
 شاعر :ایرج جنتی عطایی