می خواهم و می خواستمت
تا نفسم بود
می سوختم از حسرت و
عشق تو بسم بود

عشق تو بسم بود،
که این شعله ی بیدار
روشنگر شب های بلند قفسم بود

------------------
فریدون مشیری