دزد اگر شب، گرم یغما کردن است دزدی حکام، روز روشن است

پروین اعتصامی