کسی آن سوی دیوار است

کسی این سو

نه آن می داند

نه این

تنها شاعر است که می داند .

.
.
.

عباس کیا رستمی ... برگ و باد