عمر گران می گذرد خواهی نخواهی، سعی بر آن کن نرود رو به تباهی...