من معتقدم،
هرگونه اخلاق باید بر این اصل استوار باشد
که هیچ کس خود را ارزشمندتر از هیچ کس دیگر نشمارد ...«کارل پوپر - فیلسوف بزرگ قرن