میان خط ها استتار کرده ام تا بتوانم یک دل سیر نگاهت کنم ...