"یك كتاب خوب،‌ مانند یك غذای خوب برای روح است كه از آن تغذیه می‌كند."