انسان کنونی در زنجیر اسارت رسانه ها است و بر این باور است که هر چیز آن حقیقتی انکار ناپذیر است ...