كلاس درس ریاضی در یك مدرسه ابتدایی در اواخر قاجاریه