باران ،
دوستَش ندارم
هرگاه آمد
مُدام به سَرَم زد
تو را

-----------------
مهدی چهرازی