این روزها در فضای مجازی ویدئوهای خواستگاری* و درخواست ازدواج در میان جمعیت حسابی زیاد شده است. هر چنداکثر این خواستگاری*ها با جواب مثبت ختم به خیر می*شود اما حرکتی مشابهیدر دوبی به یک آبروریزی ختم شد.

کسانی که در یک مرکز خرید در دوبی بودند با شنیدن صدای مردی که قصد ابرازعلاقه به دختر مورد علاقه*اش را داشت فکر کردند با یک صحنه شاد و پر ازاحساس روبرو خواهند شد.

مرد جوان هندی که قصد درخواست ازدواج داشت با آوردن دو نوازنده و در دستگرفتن میکروفن متصل به بلندگوهای مرکز خرید شروع به گفتن جملات احساسی بهدختر مورد علاقه*اش کرد و همین مسئله باعث شد تا مردم به تدریج اطراف آنهاجمع شوند.

کسانی که در اطراف این دو نفر حلقه زده بودند فهمیدند که همه چیز برای یکدرخواست ازدواج آماده می*شود و تصور می*کردند که با جواب بله عروس خانم همه چیز با شادی و هورا تمام می*شود اما مدت کمی بعد ماجرا تبدیل به یک کابوس شد.
وقتی که این مرد به شیوه آمریکایی*ها روی زمین زانو زد تا از دختر مورد علاقه*اش خواستگاری کند دختری که قرار بود عروس باشد گیتار کوچک در دست نوازنده*ها را گرفت و با آن بر فرق مرد جوان کوبید و جلسه خواستگاری را ترک کرد.​

مرد جوان که رویای عاقبت شیرین ویدئوهای درخواست ازدواج در فضای مجازی را در ذهن داشت بعد از مدتی که روی زمین افتاده بود بهت زده جمعیت را تماشا می*کرد.2

3

4