اگر زندگی در عشق هایمان تغییری پدید نیاورد
خود بر آن خواهیم شد که چنین کنیم
یا دستکم چنین وانمود کنیم و از جدایی سخن بگوییم
بس که حس میکنیم همه ی عشق ها و همه چیزها بشتاب به سوی بدرود روانند.
 می خواهیم اشک هایی را که بر می انگیزد بس پیش از فرا رسیدنش از دیدگان بباریم.---------------------------------------
در جستجوی زمان از دست رفته
مارسل پروست