وقتی به کسی دروغ گفتن یا یک کار منفی رو یاد میدی یا کمکش میکنی ،

 ممکنه روزی به خودت هم دروغ بگه و ضررش به تو هم برسه.